Home /


Güncel

Almanca kursları ve okuma yazma kursları
Kış dönemi 2013

Bu dönemde almanca kurslarımızda maalesef yer kalmadı!

Gülsen Sözen'den bilgi alabilirsiniz
Tel.: 01/728 97 25 veya guelsen.soezen@orientexpress-wien.com

Orient Express

Beratungs-, Bildungs- und Kulturinitiative für Frauen
Frauenservicestelle
Schönngasse 15-17 / Top 2
A-1020 Wien
orientexpress-wien.com/tr/